شما اینجا هستید >   پژوهش > گروه های پژوهشی
Enter Title

ردیف

عنوان کارگروه

اعضای علمی

1

مولکولار اپیدمیولوژی سرطان

دکتر کاظم زنده دل، دکتر رضا شیرکوهی، خانم المیرا ابراهیمی

2

سلولی مولکولی و ژنتیک سرطان

دکتر سعید امانپور، دکتر رضا شیرکوهی، دکتر جمشید حاجتی، دکتر آذین نوروزی، دکتر صمد محمدنژاد، دکتر مجتبی صفاری، خانم المیرا ابراهیمی

3

فیزیولوژی و فارماکولوژی

دکتر علیمحمد علیزاده، دکتر محمود قاضی خوانساری، دکتر صمد محمدنژاد

4

پاتولوژی سرطان و تومورهای تجربی

دکتر علیرضا عبداللهی، دکتر احد محمدنژاد، دکتر سعید امانپور، دکتر صمد محمدنژاد

5

مدل های ریاضی سرطان و مهندسی پزشکی

دکتر مجید سلطانی، دکتر سعید امانپور، دکتر شاداب باقری، دکتر آرتا جمشیدی، دکتر محمد محجوب، مهندس ساسان پاریاد زنجانی