شما اینجا هستید >   پژوهش > طرح های پژوهشی
طرح های پژوهشی


طرح های مصوب مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان در سال 1394

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

1

بررسی بیان عوامل مولکولی موثر در تغییر رفتار تهاجمی سلولها ی سرطانی در میان بیماران مبتلا به سرطان معده

دکتر رضا شیرکوهی

2

ارزیابی پیش بالینی ردیابی سلول های بنیادی مزانشیمی نشان دار شده با نانوکمپلکس Ferumoxytol در سلول درمانی سرطان

دکتر صمد محمدنژاد

3

ارزیابی تغییرات بیان ژن های مرتبط با فرآیندهای تکثیر، آپوپتوز، تهاجم و متاستاز پس از هایپرترمیا در مدل سلولی و حیوانی

دکتر سعید امانپور

4

بررسی نسبی تعداد نسخه های DNA میتوکندریایی و ارتباط آن با بیومارکر های انتقال اپیتلیالی-مزانشیمی (EMT) در بافت توموری افراد مبتلا به سرطان پستان

دکتر رضا شیرکوهی

5

ایجاد مدل تجربی زنوگرفت لوسمی حاد میلوئید انسانی در خرگوش، مبتنی بر سرکوب سیستم ایمنی با استفاده از پرتودهی گاما

دکتر علی­محمد علیزاده

6

بررسی نقش مسیر سیگنالینگ METبر مقاومت به شیمی درمانی در سرطان گلیوما

دکتر محمود قاضی

7

مدل سازی فرایند و امکان سنجی تمایز سلولهای (CTCs) در خون از گلبولهای سفید با استفاده از روش طیف سنجی رامان

دکتر حسین عرب علی بیگ

8

مدل‌سازی کنترل متاستاز با استفاده از تغییر مسیرهای انتقال سیگنال در سلول‌های سرطانی

دکتر مجید سلطانی

9

موفقیت کارآزمایی های بالینی مبتنی بر مدلهای ریاضی و محاسباتی در درمان با استفاده از ایمونوتراپی

دکتر سعید امانپور

10

بررسی دینامیک فضایی-زمانی مهاجرت سلولهای پیش‌ساز اندوتلیال طی فرآیند رگ‌زایی در مدل‌های تجربی برون‌تنی و درون‌تنی

دکتر سعید امانپور

11

مطالعه دینامیک Spatiotemporal ارتشاح سلول های ایمنی به داخل تومور در سرطان پستان Triple-Negative در موشهای سالم و موشهای دچار نقص سیستم ایمنی

دکتر صمد محمدنژاد

12

بررسی رفتار آشوب گونه در تعامل سیستم ایمنی و سلول های توموری در فضاهای 3 و 4 بعدی جهت تعیین کیفیت ایمنی درمانی پس از اعمال تغییرات هدفمند در محیط تومور

دکتر امیر همایون جعفری

13

مروری نظام‌مند در موفقیت کارآزمایی های بالینی مبتنی بر مدلهای ریاضی و محاسباتی در درمان سرطان

دکتر سعید امانپور

  

طرح های مصوب مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان در سال 1393

ردیف

عنوان طرح

 

نام مجری

1

بررسی in-vitro تاثیر مهاری آپروتینین بر میزان تهاجم رده های سلول های سرطانی معده، پستان، پروستات و ریه انسانی

دکتر کاظم زنده دل

2

ارزیابی سرطان زایی تریاک و مشتقات آن در شرایط Invitro

دکتر سعید امانپور

3

بررسی کارایی دو مدل ریاضی مبتنی بر معادلات دیفرانسیل و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی الگوی مناسب تزریق واکسن ضد سرطانی سلول های دندرتیک برای افزایش کارآیی ایمونوتراپی سرطان در مدل تجربی فیبروسارکوما

دکتر جمشید حاجتی

4

ررسی بیان عوامل مولکولی موثر در تغییر رفتار تهاجمی سلول های سرطانی در میان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر رضا شیرکوهی

5

ساخت نانوذرات کیتوسانی اصلاح شده برای دارورسانی ترکیبی جهت درمان سرطان پستان

دکتر شاداب باقری

6

مقایسه پایداری و عملکرد پپتیدهای طبیعی و مهندسی شدهء مشتق از اندواستاتین در محیط کشت و مدل حیوانی سرطان پستان

دکتر علیمحمد علیزاده