شما اینجا هستید >   درباره ما > معرفی اعضای مرکز > پژوهشگران
پژوهشگران

دکتر احد  محمدنژاد 

 فلوشیپ تحقیقاتی پاتولوژی سرطان 

 mohamadnajad@yahoo.com

دکتر صمد محمدنژاد  دکتری تخصصی فارماکولوژی

s-muhammadnejad@sina.tums.ac.ir 

طاهره براتی  کارشناس ارشد سلولی - مولکولی

baratiatena@gmail.com 

دکتر آرتا جمشیدی

 دکتری ریاضی

مدل سازی ریاضی و نرم افزاری سرطان 

دکتر مجید سلطانی  دکتری مهندسی مکانیک

مدل سازی ریاضی و نرم افزاری سرطان