شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی و رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 سوابق علمی

1

دکتر کاظم زنده دل

دانشیار- اپیدمیولوژی سرطان

رئیس مرکز

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

2

دکتر سعید امانپور

دانشیار- جراحی دامپزشکی

معاون پژوهشی

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

3

دکتر ضا شیرکوهی

دانشیار- ژنتیک پزشکی

عضو شورای پژوهشی- پیوسته

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

4

دکتر علیمحمد علیزاده

استادیار- فیزیولوژی پزشکی

عضو شورای پژوهشی- پیوسته

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

5

دکتر علیرضا عبداللهی

دانشیار-پاتولوژیست

عضو شورای پژوهشی -وابسته

بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

6

دکتر جمشید حاجتی

استاد- ایمونولوژی

عضو شورای پژوهشی -وابسته

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

7

دکتر محمود قاضی خوانساری

استاد- فارماکولوژی

عضو شورای پژوهشی- وابسته

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

8

دکتر آذین نوروزی

استادیار- بیوشیمی

عضو شورای پژوهشی- وابسته

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

9

دکتر شاداب باقری

استادیار- مهندسی پزشکی

عضو شورای پژوهشی -وابسته

دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

10

دکتر مجید سلطانی

استادیار- مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

عضو شورای پژوهشی -وابسته

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی